Podmienky používania stránok
Prevádzkovateľom internetových stránok www.swarovski-original.cz (ďalej len Stránky) je spoločnosť Vicus Aurea, s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (ďalej len Autorský zákon) oprávnený vykonávať majetková práva k týmto internetovým stránkam. Je zakázané kopírovanie akékoľvek časti obsahu, vzhľadu či zdrojového lebo programového kódu internetových Stránok bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie Stránok (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle užívať Stránky.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu Stránok. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akékoľvek súčasti Stránok.

Niektoré z informácií publikovaných na Stránkach preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých uverejnených informácií.

Všetky informácie uverejnené na týchto stránkach sú iba informatívnej povahy.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť či dopĺňať iba Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívateľom týchto stránok vznikli pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadia podľa znení účinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky boli uverejnené dňa 13. 6. 2012 a od tohto dáta sú platné a účinné.
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.