Swarovski original
CZ / SK / PL
 
        Originálne šperky Swarovski 
        Pre ženy, ktoré chcú viac ... !
Domovská stránka / Obchodné podmienky / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

DEFINÍCIE POJMOV

Predávajúci – Vicus Aurea, s.r.o., Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4, Česká Republika
Korešpondenčná adresa: Vicus Aurea, s.r.o., Toulovcovo nám. 1102, 570 01 Litomyšl, Česká Republika
 
Kupujúci – Fyzická osoba staršia 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu www.sperky-aurea.sk objedná tovar a uzatvorí tým kúpnu zmluvu s predávajúcim.
 
Kupujúci-spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri objednávke a nákupu tovaru od predávajúceho nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 
Kupujúci-nespotrebiteľ – právnická osoba vždy; fyzická osoba v prípade, keď pri objednávke a nákupu tovaru od predávajúceho koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 
Tovar – hnuteľná vec, ktorá je predmetom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu.
 
 
Spotrebiteľská (alebo kúpna) zmluva – zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu za účelom predaja objednaného tovaru predávajúcim kupujúcemu za zmluvne stanovenú kúpnu cenu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sperky-aurea.sk. Podmienky sú pre obe strany záväzné a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb. Českej republiky, Občiansky zákonník (NOZ, v platnom znení) a zákonom č. 634/1992 Sb. Českej republiky, Zákon o ochrane spotrebiteľa (v platnom znení).
 3. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim-nespotrebiteľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Sb. Českej republiky, Obchodný zákonník (v platnom znení).
 4. Kupujúci súhlasí s využitím internetového obchodu www.sperky-aurea.sk k objednaniu tovaru a uzatvoreniu kúpnej zmluvy s predávajúcim za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.
 5. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je v českom jazyku. Pokiaľ je pre potreby kupujúceho preložená do cudzieho jazyka, v prípade sporu ohľadne jej výkladu platí výklad vyplývajúci z jej českej verzie.
 6. Kúpne zmluvy sú predávajúcim archivované po čas max. 5 rokov alebo po čas stanovený príslušným právnym predpisom. Predávajúci umožní na základe žiadosti kupujúcemu prístup k jeho zmluve (zmluvám).

PREDMET ZMLUVY

 1. Predmetom zmluvy je tovar objednaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý kupujúci kupuje za zmluvne stanovenú kúpnu cenu. Všetky informácie týkajúce sa kupovaného tovaru sú uvedené podľa aktuálnych a dostupných údajov od dodávateľov či iných zmluvných subjektov. Hoci sa predávajúci vždy snaží tieto informácie overovať z viacerých zdrojov a prevádza pravidelne ich kontrolu, nemožno ich nepresnosť celkom vylúčiť. Pre taký prípad predávajúci učiní zadosť svojim povinnostiam, vyplývajúcim zo zákona dodatočnou nápravou informačných povinností v momente, keď sa o nich dozvie. Kupujúci má právo si pred objednaním overiť tieto údaje telefonicky, emailom, či inou formou komunikácie.
 2. Fotografie výrobkov sú iba ilustračnej povahy (napr. rozdiel vo farebnom prevedení) a nemusia celkom odpovedať skutočnosti. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadením platným na území Českej republiky.

PLNENIE

 1. K plneniu zmluvy dochádza v momente, keď predávajúci predá objednaný tovar kupujúcemu alebo k preprave.
 2. Predaním tovaru prechádza zodpovednosť za škodu na tovaru z predávajúceho na kupujúceho s tým, že po čas prepravy preberá túto zodpovednosť prepravca.
 3. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a uhradením plnej kúpnej ceny.

OBJEDNÁVKA TOVARU

 1. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky kupujúcim je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, keď samotná zmluva vzniká dňom predania alebo doručenia objednávky predávajúcim kupujúcemu.
 2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstve tovaru, výši ceny, nákladoch na prepravu, vzdialenosti a podobne) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overenie údajov v nej uvedených vhodným spôsobom, ako napríklad telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať na objednávku, ktorej autorizáciu kupujúci odmietne požadovaným spôsobom previesť.
 3. Kupujúci môže previesť storno objednávky tovaru, a to buď e-mailom na adresu info@sperky-aurea.sk či telefonicky na čísle +420 603 530 788, a to až do momentu expedície tovaru.
 4. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k meškaní v dodaní. V prípade, že predávajúci nebude schopný vybaviť objednávku kupujúceho, a to nech už celú, alebo iba jej časť, bude kupujúceho neodkladne informovať emailom či telefonicky. Pokiaľ kupujúceho nebude možné kontaktovať, prípadne tento nebude reagovať týždeň a dlhšie na telefonáty a emaily, vyhradzuje si predávajúci právo zrušiť objednávku.
 5. Náklady vzniknuté kupujúcemu v spojení s objednávkou tovaru a následným uzatvorením kúpnej zmluvy s pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie (internetové pripojenie, telefónne poplatky) hradí kupujúci.

CENA A PLATBA

 1. Ceny za tovar uvedené na internetovom obchode www.sperky-aurea.sk sú uvedené vrátane DPH podľa platných predpisov. V prípade, že kupujúci je platcom DPH, je povinný to uviesť už pri objednávke tovaru. Ceny sú platné ku dni objednania tovaru a platí do odvolania alebo do vypredania zásob. Akčné ceny tovaru sú platné do vypredania zásob alebo ďalšej aktualizácie ponuky.
 2. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, alebo uhradením celej čiastky v hotovosti pracovníkovi prepravnej spoločnosti, alebo celej čiastky v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.
 3. V prípade, keď kupujúci prevedie úhradu vopred a predávajúci nebude schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. Alebo predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, alebo mu dodá iný tovar. Prípadný  cenový rozdiel bude kompenzovaný buď zaslaním tovaru v hodnote rozdielu čiastky, alebo vrátením preplatku dohodnutým spôsobom.
 4. Spôsoby úhrady kúpnej ceny:

  a) dobierkou (v hotovosti pri doručení / prevzatí tovaru);
  b) bankovým prevodom
  c) v hotovosti v prevádzkarni Vicus Aurea s.r.o. pri prevzatí tovaru.

EVIDENCIA TRŽIEB

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane online; v prípade technického výpadku potom najneskoršie do 48 hodín.

EXPEDIČNÉ NÁKLADY

 1. V závislosti na vybranom spôsobu dopravy účtuje predávajúci k cene tovaru nasledujúce expedičné poplatky:
  - GLS (kuriérska spoločnosť)
  • platba bankovým prevodom – poplatok 4,- €
  • platba dobierkou – poplatok 5,50 €
  - In Time (kuriérska spoločnosť)
  • platba bankovým prevodom – poplatok 4,50 €
  • platba dobierkou – poplatok 6,20 €
  - Pri objednávke v hodnote nad 120,- € je poštovné zdarma.
 2. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy má predávajúci právo v súlade s § 1811 odst. 2, písmeno c) zákona č. 89/2012 Sb. Českej republiky, Občiansky zákonník, účtovať paušálnu náhradu nákladov (prevzatie, vybalenie, kontrola, ošetrenie, opätovné zabalenie a naskladnenie tovaru) vo výške 3,- €. O túto náhradu bude znížená kúpna cena, vracaná kupujúcemu.
 3. Uvedené poplatky v sebe zahŕňajú DPH podľa platnej legislatívy Českej republiky.
 4. Zásielky, ktoré sa vrátia ako neprevzaté, budú znova odoslané iba na vyžiadanie  kupujúceho. Pri opätovnom odoslaní budú znova účtované expedičné náklady, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim iným spôsobom.

DODACIE PODMIENKY

 1. Kupujúci je informovaný o termíne dodania tovaru do 24 hodín od prijatí objednávky.
 2. Dodacia lehota pre dodanie objednaného tovaru počína bežať dňom uzatvorení kúpnej zmluvy (predaním informácie kupujúcemu o expedícii tovaru).
 3. V prípade, že tovar má predávajúci skladom, je tento odoslaný najneskôr do 1 pracovného dňa po prijatí objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom (pozri definíciu dostupnosti dole), alebo ho nebude možné odoslať do 1 pracovného dňa od prijatia objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termínu dodania (dodacej lehote), alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným, ktorý je schopný dodať v lehote do 5 pracovných dní.
 4. Dostupnosť tovaru:
       - skladom – tovar je dostupný na distribučnom sklade;
       - na objednanie – tovar je dostupný iba na objednávku s predpokladaným dodaním v rozpätí cca 6-8 týždňov.
 5. V prípade platby kúpnej ceny formou bankového prevodu je tovar expedovaný až po pripísaní celej čiastky na bankový účet určený predávajúcim.
 6. Termíny dodania:
       - GLS (kuriérska spoločnosť) – dodanie do 48 hodín od predania dopravcovi;
       - In Time (kuriérska spoločnosť) – dodanie do 48 hodín od predania dopravcovi.
 7. Uvedená doba je informatívna a vychádza z lehôt predložených prepravnými spoločnosťami. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie v doručení zásielky.
 8. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka objednaného tovaru splnila všetky vyžadované podmienky a hore uvedené náležitosti. K prípadnej neskoršej reklamácii o porušenosti obalu zásielky bude predávajúci pristupovať na základe podpísaného dodacieho listu, v ktorom kupujúci potvrdzuje neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky vrátane neporušenosti originálnej pásky a správny počet balíkov (zásielok).

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE TOVARU A PEŇAZÍ

 1. Kupujúci-spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Českej republiky, Občiansky zákonník, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. V takom prípade o tom musí informovať predávajúceho v hore uvedenej lehote písomne (pozri adresa pre vrátenie tovaru dole) alebo emailom (na emailovú adresu reklamace@sperky-aurea.sk ). Za týmto účelom môže využiť formulár, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.
 2. V prípade, že k informácii o odstúpení od zmluvy uvedený formulár nevyužije, musí toto oznámenie obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, číslo faktúry, poprípade objednávky a bankové spojenie na vrátenie kúpnej ceny. Poštové služby na vrátenie kúpnej ceny nie je možné využiť.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci-spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať tovar predávajúcemu bez zbytočných odkladov, najneskoršej však do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy.
 4. Tovar je treba odoslať formou obchodného balíku alebo doporučenej zásielky. Tovar vrátený formou dobierky nebude prevzatý. Vrátený tovar odporúčame poistiť – kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave naspäť predávajúcemu v dôsledku nedostatočného zabezpečenia alebo straty tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru vrátane poistenia hradí kupujúci.
 5. Adresa pre vrátenie tovaru:

  Vicus Aurea, s.r.o.
  Martina Novotná
  Toulovcovo nám. 1102
  570 01 Litomyšl
  ČESKÁ REPUBLIKA

 6. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok užívania lebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale. Ak kupujúci-spotrebiteľ nie je schopný tovar vrátiť v pôvodnom stave, alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k čiastočnému opotrebovaniu či poškodeniu tovaru), je kupujúci-spotrebiteľ povinný chýbajúci hodnotu nahradiť v peniazoch – v praxi sa tak deje formou odpočítania z kúpnej ceny vracanej predávajúcim, ktorá je takto kupujúcemu-spotrebiteľovi vyplatená vo zníženej hodnote. Výšku náhrady za opotrebenie tovaru stanoví predávajúci pri prevzatí a kontrole tovaru a informuje o nej kupujúceho-spotrebiteľa.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy má predávajúci právo účtovať kupujúcemu jednorazový poplatok za náklady predávajúceho vynaložené na opätovné prevzatie, kontrolu, ošetrenie a zabalenie tovaru (pozri kapitolu Expedičné náklady). Účtovanie paušálnych nákladov predávajúceho vynaložených na opätovné prevzatie vráteného tovaru nie je možné chápať ako sankciu voči kupujúcemu-spotrebiteľovi.
 8. Kúpna cena (znížená o paušálnu platbu nákladov spojených s prevzatím vráteného tovaru a prípadnú náhradu za opotrebenie) bude poukázaná na bankový účet, definovaný kupujúcim-spotrebiteľom, a to najneskoršie do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy.
 9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci vráti tovar.
 10. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci riadne a včas neuhradí kúpnu cenu za objednaný tovar, alebo tovar nie je možné z technických dôvodov dodať.

REKLAMÁCIE

 1. Ak tovar vykazuje vadu alebo vady, ktoré bránia jeho užívaniu pre daný účel, má kupujúci právo tovar reklamovať.
 2. Bod 1) tohto oddielu sa nevzťahuje na tovar s vadou / vadami, ktorý je na základe týchto vád predávaný za zníženú cenu.
 3. Predávajúci má právo posúdiť oprávnenosť reklamácie, t.j. či reklamovaná vada nevznikla následkom nešetrného alebo nevhodného užívania tovaru kupujúcim, ktoré je v rozporu s účelom, ku ktorému je tovar určený.
 4. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním informácie o reklamácii formou emailu na adresu adresu reklamace@sperky-aurea.sk .
 5. Informácia o reklamácii musí obsahovať údaje nutné k identifikácii zákazníka, t.j. meno, adresu a kontaktné údaje (emailovú adresu, poprípade telefónne číslo) a číslo faktúry alebo objednávky.
 6. Po prijatí informácie o reklamácii sa predávajúci s kupujúcim bez zbytočného odkladu spojí, aby sa s ním dohodol na ďalšom postupe.
 7. V prípade oprávnenej reklamácie je možné vybrať jednu z nasledujúcich možností:
       a.    Dodanie nového tovaru výmenou za vadný;
       b.    Opravu vady;
       c.    Primeranú zľavu z kúpnej ceny;
       d.    Odstúpenie od zmluvy s vrátením kúpnej ceny.
 8. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o vybavení reklamácie formou emailu, odoslaného na elektronickú adresu definovanú kupujúcim.
 9. V prípade nesúhlasu kupujúceho so spôsobom vybavení reklamácie predávajúcim má kupujúci právo na mimosúdne riešenie sporu prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie.

  Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  ČESKÁ REPUBLIKA

  tel.: +420 296 366 360
  ww.coi.cz

 10. Ak kupujúci začne mimosúdne riešenie sporu, predávajúci je povinný sa k tomu v stanovenej lehote vyjadriť, úzko spolupracovať a poskytnúť súčinnosť potrebnú k efektívnemu riešeniu sporu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Niektoré údaje, poskytnuté kupujúcim pri využívaní internetového obchodu www.sperky-aurea.sk môžu mať povahu osobných údajov vo zmysle zákona č. 101/2000 Sb. Českej republiky o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci zhromažďoval osobné údaje kupujúceho, spracovával ich  a uchovával a to ako správca vo zmysle zákona č. 101/2000 Sb. Predávajúci sa plne riadi zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a robí všetko pre to, aby ochraňoval osobné údaje poskytnuté kupujúcim.
 2. Kupujúci (alebo subjekt osobných údajov) je si plne vedomý nasledujúcich skutočností: 
  • Objednanie tovaru (alebo uzavretie kúpnej zmluvy) vyžaduje uvedenie niektorých dôležitých údajov z hľadiska ďalšej komunikácie s predávajúcim (alebo správcom osobných údajov) a nasledujúceho dodania objednaného tovaru nebo služieb. Registrácia vyžaduje zadanie niektorých dôležitých údajov z hľadiska ďalšej komunikácie s kupujúcim, jeho prípadnej účasti vo vyhlásených bonusových programoch, akciách a podobne.
  • Predávajúci zásadne neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám (alebo spracovateľom), okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na realizácii kúpnej zmluvy (vybaveniu objednávky), ako sú zmluvný prepravcovia, Česká pošta a podobne, a to iba v obmedzenom rozsahu. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže vyžadovať Polícia Českej republiky či iné štátne orgány v súlade s platnými predpismi.
  • Okrem údajov úmyselne poskytnutých v rámci registrácie alebo objednania tovaru predávajúci nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o kupujúcich.
  • Všetky údaje, ktoré kupujúci v priebehu svojej registrácie alebo objednania tovaru poskytne, slúži výhradne pre účely predávajúceho. Predávajúci tieto údaje nepredáva, neprenajíma, ani iným spôsobom neposkytuje tretím osobám.
 3. Kupujúci má i naďalej právo prístupu ku všetkým údajom o svojej osobe, právo na ich opravu, prenositeľnosť, výmaz a ďalšie práva stanovená v hore uvedenom zákone č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, o čom bol predávajúcim informovaný.
 4. Predávajúci je povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti kupujúceho informácie o spracovaniu osobných údajov. Predávajúci má právo za poskytnutie takejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúci náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 5. Prípadné pochybnosti nebo sťažnosti ohľadne spracovania osobných údajov môže kupujúci uplatniť prostredníctvom tzv. dohľadového orgánu, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Plk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

  tel.: 234 665 111
  e-mail: posta@uoou.cz 
  www.uoou.cz

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v takom rozsahu a zneniu, ktoré je uvedené na internetových stránkach internetového obchodu predávajúceho www.sperky-aurea.sk v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku kúpnej ceny za objednaný tovar vrátane prípadných ďalších definovaných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia vo znení platnom v momente urobenia objednávky. Po dobu stanovenú k dodaniu tovaru je kupujúci viazaný odoslanou objednávkou.

Verzia:                      3.0
V PLATNOSTI OD:   25. 5. 2018
Swarovski original

Šperky Aurea - internetový obchod s originálnymi šperkmi Swarovski

V našom internetovom obchode Šperky Aurea Vám ponúkame možnosť pohodlného nákupu originálnych šperkov Swarovski, vyrábaných a ručne osadzovaných v dielňach tejto chýrnej firmy. Ich vysoká kvalita je spojená s výnimočnosťou a prestížou - každý šperk je jedinečným originálom, skutočnou pýchou ťažko prehliadnuteľnou vďaka svojmu ligotu a dokonalému spracovaní. Svojím zákazníkom sa vždy snažíme poskytovať špičkový servis. Ostatne, môžete sa presvedčiť sami - tešíme sa na Vás.
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú pre jeho fungovanie dôležité.